Hipoteka.

Pojęcie hipoteki.

enter image description here

Hipoteka jest jednym z rzeczowych sposobów zabezpieczenia kredytu. Jest to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe na konkretnej nieruchomości, a także na wybranych prawach. Takimi prawami może być wierzytelność zabezpieczona hipotecznie, czy też własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Takie ograniczenie ma za zadanie zabezpieczyć wierzytelności jakie wynikają ze wskazanego stosunku prawnego. Na mocy takiego stosunku, wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Hipoteka przypisana jest do nieruchomości bez względu na to kto będzie jej właścicielem za jakich czas. Może być tak, że nieruchomość zostanie sprzedana, a i tak będzie ciążyła na niej hipoteka. Wierzyciel tym samym może dochodzić swojego prawa od kogokolwiek kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, do której wpisana została hipoteka. Wiedząc, że kupujemy mieszkanie z hipoteką powinniśmy się dobrze zastanowić nad taką transakcją, aby nie żałować. Wiele osób, które sprzedaje takie nieruchomości specjalnie nie mówi o hipotece. Właściciel nieruchomości jest dłużnikiem hipotecznym, zaś osoba uprawniona z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny.

Po co jest hipoteka i na jakich prawach działa.

W Polsce dokumenty hipoteki zostały zidentyfikowane już w czternastym wieku, a dokładniej od 1588 roku konstytucja sejmowa ustaliła działanie hipoteki. Można ją ustanowić w drodze czynności prawnych, na podstawie orzeczenia jakie wyda sąd, lub na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ podatkowy. Taką decyzję może wydać Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też KRUS. Należy wiedzieć, że hipoteka powstaje dopiero w momencie, kiedy zostaje wpisana do księgi wieczystej. Ujawnia się ją w dziale czwartej księgi wieczystej. Hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości jaka ma zostać obciążona hipotekę. Musi być to złożone w formie aktu notarialnego. Jest kilka innych podstaw do wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Zalicza się do nich między innymi postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, a także tytuł wykonawczy i postanowienie prokuratora. Hipoteka może zostać również wpisana na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, czy też w momencie, kiedy konieczne jest zarządzenie zabezpieczenia. Co do podmiotu hipoteki może ona obciążać nieruchomość, ale nie tylko. Przedmiotem hipoteki może być również użytkowanie wieczyste, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, ja też spółdzielcze prawo do lokalu.


Related Posts

Published by

januszek

januszek