Kilka słów o wekslach.

Polsce weksel wystawia się na zasadach jakie reguluje ustawa z 1936 roku. Jest to ustawa Prawo wekslowe. Weksel trasowany jest ważny jeżeli zostaną spełnione określone założenia. Po pierwsze na wekslu musi znaleźć się sama nazwa WEKSEL. Słowo to powinno by napisane w języku w jakim weksel został wystawiony. Po drugie na wekslu musi być wskazane bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy. Po trzecie na wekslu, aby był ważny nie może zabraknąć nazwiska osoby, która ma za ten weksel zapłacić. Osobę tą nazywa się trasantem. Po trzecie konieczne jest oznaczenie na wekslu terminu i miejsca płatności. Po czwarte na wekslu musi zostać wskazane nazwisko osoby na jakiej rzecz zapłata ma zostać wykonana. Po piąte, aby weksel był ważny musi znaleźć się na nim data wystawienia weksla i miejsce w jakim ten weksel wystawiono. I po szóste i najważniejsze na wekslu musi znaleźć się podpis osoby, która ten weksel wystawiła. Tylko jeżeli zostaną spełnione wszystkie wyżej wymienione elementy weksel może zostać uznany za ważny. Do 2007 roku były dostępne specjalne blankiety wekslowe. Od tego roku też nie pobiera się opłaty skarbowej za weksel, ale funkcjonują blankiety prywatne jakie wydaja poszczególni przedsiębiorcy. Nie ma też jednolitego wzoru jak ten weksel ma wyglądać.

Jakie funkcje spełnia weksel.

Weksle spełniają kilka zasadniczych funkcji. Jedną z nich jest funkcja kredytowa. Jest ona wyrażona w odroczonym terminie płatności należności za określone usługi lub towary do momentu jaki został oznaczony na wekslu. Jest to pewnego rodzaju forma kredytu handlowego. Kolejną z funkcji weksla jest funkcja płatnicza. Jak sama nazwa wskazuje w tym przypadku weksel wręcza się w zamian za zapłacenia za dane towary lub usługi. Weksle pełnią również funkcje gwarancyjną. Mogą one być zabezpieczeniem za dane zobowiązania pieniężne, które już istnieją lub pojawią się w przyszłości. Funkcja obiegowa weksli polega na ty, że prawa wynikające z weksla mogą być przenoszone w drodze indosu na inna osobę. Kolejną z funkcji weksli jest funkcja refinansowa. Przedstawiając weksel do dyskonta w banku można otrzymać sumę wekslową, która jest pomniejszona o prowizję banku i dyskonto zanim nastąpi płatność tego weksla.


Related Posts

  • No related post found

Published by

januszek

januszek